Praca w DPS  >>  Oferta Pracy

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

 

Kierownik działu medyczno – terapeutycznego

 

1.                   Nazwa i adres jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

ul. Parkowa 2, 66 – 600 Szczawno

tel. 509 413 168

e-mail: dps@bip-dpsszczawno.alte.pl

 

 

2.                   Wymagania niezbędne:

-       wykształcenie wyższe ( preferowane kierunkowe tj. medyczne, pedagogika,  psychologia lub pokrewne),

-       minimalny staż pracy – 5 lat,

-       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-       niekaralność za przestępstwa  popełnione  umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-       nieposzlakowana opinia,

-       obywatelstwo polskie,

-       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku.

 

3.                   Wymagania dodatkowe:

-      znajomość regulacji prawnych dotyczących:

·          pomocy społecznej, a szczególnie standardów i funkcjonowania domów pomocy społecznej,

·          opieki zdrowotnej,

·          ustawy o pracownikach samorządowych,

·          prawa pracy,

-      doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

-      umiejętność budowania dobrych i rzetelnych relacji ze współpracownikami,

-      umiejętność organizacji pracy i zarządzania personelem,

-      decyzyjność, odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,

-      komunikatywność, obiektywność i bezstronność,

-      umiejętność obsługi komputera MS Office (Word i Excel).

 

 

 

 

 

4.                   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        organizowanie, planowanie i kontrola pracy pracowników                                 działu medyczno – terapeutycznego,

-        organizowanie zajęć dla mieszkańców o charakterze opiekuńczym, terapeutycznym i kulturalnym,

-        ścisła współpraca z lekarzami, organizowanie wizyt specjalistycznych,

-        nadzór nad tworzeniem i realizacją indywidualnych planów wsparcia mieszkańców ( IPW),

-        prowadzenie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb religijnych,

-        współpraca ze środowiskiem zewnętrznym i rodzinami mieszkańców.

 

5.                   Warunki zatrudnienia na stanowisku:

-      umowa o pracę – pełny etat,

-      zależność służbowa - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

 

6.                   Wymagane dokumenty:

-      życiorys- curriculum  vitae,

-      list motywacyjny,

-      oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-      kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

-      kopie dokumentów poświadczające staż pracy (świadectwa pracy),

-      inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach                                                    

    i umiejętnościach,

-      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

                  w pełni  z praw publicznych,

-      oświadczenie o niekaralności ( kandydat wybrany do zatrudnienia będzie   

    zobowiązany do przedłożenia oryginału zaświadczenia o braku prawomocnego   

    skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego

                 w dniu zawarcia z nim umowy o pracę),

-      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania  

    stanowiska kierowniczego,

-      referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takowe posiada),

-      pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy                 dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(  Dz. U. z 2002r. Nr101, poz 926 i Nr 153 poz.1271 z późn. zm.) oraz ustawą           z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz..U. z 2008r. Nr223, poz1458               ze zm.)”.

 

 

 

 

 

 

7.                   Miejsce i termin składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,KMT Szczawno”                   w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie, ul. Parkowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00 w terminie do 15.03.2013r. do godz. 15:00.

W przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Domu.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 18.03.2013r. o godz. 10.00.

 

 

8.                   Informacje dodatkowe

 Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.bip-dpsszczawno.pl/

 

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce ,w rozumieniu  przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niszy niż  6 %  

 

 

Szczawno,04 marzec 2013r.

 

 

 

                                                               Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

                                                             w Szczawnie

                                                             Aneta Bencar

 

 Wytworzył: Wioletta Hombek
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2007-09-07 09:03:35
Data udostępnienia: 2007-09-07 09:03:35
Data aktualizacji: 2013-03-04 10:51:55
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007