Program terapetyczno - opiekuńczy  >>  Cele Programu

Program terapeutyczno – opiekuńczy 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie


Program ma na celu:

-poprawienie stanu psychicznego i fizycznego mieszkańców dzięki zaplanowanym oddziaływaniom terapeutycznym i rehabilitacyjnym,

-uczenie syntonii i empatii,

-stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności,

-uczenie twórczego podejścia do własnego życia,

-wykształcenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności,

-nauka umiejętności rozwiązywania problemów,

-wykorzystanie potencjału intelektualnego i umiejętności mieszkańców do przystosowania się w środowisku Domu,

-stworzenie warunków zapewniających osobom psychicznie chorym poczucie bezpieczeństwa, intymności, przynależności,

-podtrzymywanie i utrwalanie oraz nawiązywanie więzi z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi,

-zintegrowanie mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,

-rozwijanie samorządności mieszkańców poprzez współdecydowanie o bieżących sprawach Domu.

 

Program terapeutyczno-opiekuńczy realizowany jest przez poszczególne pracownie terapeutyczne stosujące następujące terapie:

Terapia plastyczna.

Terapia muzyczna.

Terapia ogólnorozwojowa.

Terapia teatralno - literacka, kulturalno - oświatowa i biblioteczna.

Terapia kulinarna.

Zajęcia usprawniająco - rehabilitacyjne.

Sekcja ogrodnicza.

Terapia kaletniczo - hafciarska.

Zaspakajanie potrzeb religinych.

Terapia  techniczno - stolarska.

Zajęcia świetlicowe.

Terapia reminiscencyjna.

Terapia relaksacyjna - realizowana poprzez Salę Doświadczania Świata.Wytworzył: Dyrektor Jacek Hadada
Wprowadził: Administrator
Data wytworzenia: 2012-01-05 11:03:40
Data udostępnienia: 2012-01-05 11:03:40
Data aktualizacji: 2012-01-24 09:07:51
© Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie 2007